✆ 0534 968 65 76

İdare Hukuku

İdarenin hukukunun temeli idarenin eylem ve işlemlerinden doğan sorumluluğudur. Bu düşüncenin hukuk tarafında da kabul edilip önceleri dokunulmaz kabul edilen idarenin eylem ve işlemlerinin sınıflanması diğer hukuk dallarına göre bir hayli gec olmustur. Buna binaen idare hukuku da geçen dinamik bir hukuk dalı olup ülkemizde de dayanağını anayasadan almaktadır. Anayasamızda da belirtildiği üzere idare eylem ve işlemlerinden dolayı sorumludur.

İdari davalar

Ülkemizde idari yargılama usulü kanununa göre iki çeşit idari dava çeşidi bulunmaktadır. İptal davası ve tam yargı davasıdır. İdari davaların görüleceği idari yargı organları ise idare mahkemesi , Danıstay ve vergi mahkemesidir. Danıstay kanunu madde 24 de sayılan davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştay da görülecektir.

İptal davası

İdarinin kişilere yönelik olarak yaptığı herhangi bir işlemin unsurlarında eksiklik ve hukuka aykırılık iddiası ile menfaati ihlal edilenler tarafından açılan davalardır. Örneğin ruhsatın iptali işlemi , belediye tarafından verilen idari para cezaları, idarenin memurlarına ilişkin disiplin cezaları(uyarma ,kınama, kademe ilerlemesini durdurma aylıktan kesme, memurluktan çıkarma ) , atama kararları, sınav sonuçlarına itiraz gibi konusu oldukça geniş olan dava çeşididir. Özetle bir idari işlem varsa ve menfaatinizi hukuka aykırı olarak ihlal ediyorsa bu dava açılabilicektir.

Tam Yargı davası

İdarenin eylem ve işlemlerinden dolayı maddi anlamda zarara uğrayan kimselerin açtığı idari dava çeşididir. İdari işlemden dolayı kişisel hakları ihlal edilenlerin açacağı davadır. Bu davada esas istem tazminattır. Kamulaştırma davaları en tipik örneğidir.

Yürütmenin durdurulması

Bir idari işleme karsı dava açılması o işlemin icrasını durdurmayacaktır. Bu durumda yargılamaya konu olan işlem dava açılsa bile idarece uygulanmaya devam edecek ve telafisi mümkün olmayan zararların dogmasına sebep olacaktır. Tam da bu sebeple idari yargılama hukukumuzda yürütmenin durdurulması kurumu yer almaktadır. Dava açılırken veya dava sırasında talep edilebilecek olan bu tedbirin mahkemece kabullü halinde işlemin icrası dava sonuna kadar duracak ve böylece bir zarar meydana gelmeyecektir. Yürütmenin durdurulması istemi idare mahkemesi veya Danıstay’da görülen iptal davaları ile tam yargı davalarında istenebilecektir. Ancak vergi mahkemelerinde vergi uyuşmazlığından doğan davaların açılması ile idari işlem duracağından yürütmenin durdurulması kurumu bu mahkemede geçerli olmamaktadır.