✆ 0534 968 65 76

İş Hukuku

İş hukukunun temel kaynaklarından biri olan 4857 sayılı iş kanunundan yola çıkılarak rahatlıkla denilebilir ki açıkça iş hukuku işçi sayılan kişilerin çalışma şartlarını, ortamını hak yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bunları belirli kurallara bağlayan bir hukuk dalıdır.

İş hukukunun kapsamı

Bir işverenin yanında iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan kişilere işçi denir. İş akdi imzalandığı anda işçi ve işveren taraf belli baslı bir takım borç ve yükümlülüklerin altına girerler örneğin işçi işi görme iş ile ilgili emir ve talimatları yerine getirme borcu altına girerken işveren ise işçiye bu hizmetlerinin karşılığında ücret edeme borcunu yüklenir. Fakat İşçiler ile işverenler arasında çalışma hayatının doğal bir sonucu olarak bir takım problemler yaşanmakta ve özellikle çalışma şartlarında özelikle fazla mesai yapılması , işçinin ücretini alamaması , haksız yere işten çıkarılma sonucu işe iade davası açılması durumunun ortaya çıkması veya kıdem ihbar tazminatlarının alınamaması gibi bir takım problemler kendini göstermektedir. İş hukuku da tam da bu noktada çözüm odaklı olarak devreye girmektedir.

İş kanunda düzenlenen ve iş mahkemelerin de işçi veya işveren tarafından muhatap olunan davalar ve temel sebepleri ise genel hatları ile şunlardır.

1- İşçinin ücretini –maaşını- alamaması veya geç ödenmesi

Yukarıda da izah edildiği üzere işçi çalışması karsılığı olan alacağını işveren ile belirledikleri tarih de kural olarak Türk lirası cinsinden banka hesabına ödenir. Bu ücret ödenmez ise İş mahkemelerine başvurarak bu alacağını talep edebilir. Bazı durumlar ücretrin gününde ödenemesi yani gec ödenmesi söz konusu olmaktadır. Bu durumda olağanüstü durumlar hariç 20 gün gecikme söz konusu olur ise işçi işi yapmaktan imtina edebilir.

2- Kıdem ve ihbar tazminatı alacağı için açılan davalar

İş akdinin sona ermesinin belli baslı birtakım hukuki sonuçları olmaktadır. Kıdem ve ihbar tazminatı da bunlardan biridir. İşçinin çalışmasını karşılığı olan güvencesi kabul edilen bu alacaklar ödenmediği takdirde iş kanuna göre iş mahkemesinde işçi tarafından açılacak bir dava ile bu alacaklar talep edilebilmektedir.

3- İşe iade davası

İşçinin haksız olarak işten çıkarılması durumunda işine geri ödenmesini sağlayacak olan işçi tarafından yine iş mahkemelerinde acılan bir davadır. İş kanunda da açıkça belirtildiği üzere işçi ancak haklı sebeplerin varlığı halinde işinden çıkabilir. Haksız bir durumda işçi dava açma hakkını kazanacaktır.

4- Hizmet tespit davası

Bir işverenin yanında çalışan işçi hizmet süresin de bir haksızlık olduğunu düşüyor ise gerekli ispat araçlarıyla birlikte ne kadar süreyle çalıştığını tespit için hizmet tespit davası açabilir. Bu davanın açılması belirli bir süreye tabidir.