✆ 0534 968 65 76

Vergi Hukuku

Vergi hukuku kamu hukukunun alt dallarından biridir. Diğer kamu hukuku dalları olan idare hukuku ve anayasa hukuku ile de yakın bir ilişki içindendir. Vergi hukukunun temelini oluşturan verginin tarh işlemi bir idari işlemdir. Dolayısıyla idare hukuku ile vergi hukuku birlikte düşünülmelidir. Vergi hukukunun temelini vergi kavramı oluşturmaktadır. vergi kamu harcamalarını finanse etmeye ve temel makro ekonomik amaçlara ulaşmaya yönelik toplanan başlıca kamu gelir türüdür.

Vergi yargılaması

Ülkemizde vergi hukukundan doğan uyuşmazlıklar idare hukuku ile yakın ilişkisinden dolayı idari yargılamam sistemimiz içinde yer almaktadır. İdari yargılama sistemimizde vergi uyuşmazlığından doğan davalara ilk derece mahkemesi olarak vergi mahkemesi bakmaktadır.

Vergi mahkemesi görevleri

Hemen hemen bütün kamu kurumlarının vergi resim harç ve benzeri mali yükümlülükleri ile bunların zam ceza ve tarifelerine ilişkin davalar vergi mahkemesinin görev alanına girecektir. Bu tip uyuşmazlıklara ilişkin davalar söz konusu işlemi yapan idarenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde açılmalıdır.

Vergi mahkemesinin özellikleri

Vergi mahkemeleri ilk derece mahkemeleridir. Kararlarına karsı gerek vergi dairesi gerekse yükümlüler kanun yollarına başvurabilirler. Dava konusuna göre tek hakimli veya kurul halinde görev yapmaktadılar.

Vergi davaları

Vergi davalarında konu idarece tesis edilen vergiye ilişkin işlemin iptali tarhiyatın terkinin , ödeme yapılmış ise verilerin iadesi haciz ve ihtiyati hacizlerin kaldırılmasına ilişkindir. Uygulmayada baktığımızda vergi mahkemelerinde görülen davların bir çoğunun vergi dairesi tarafından gönderilen ödeme emrilerinin iptaline ilişkin olduğu görülmektedir. Burada su hususda dikkat çekmek gerekir. Vergi mahkemelerinde görülen vergi davalarının konusunu oluşturan mezkur işlemin yürütmesi ve tahsili davanın açılması ile birlikte duracaktır.

Vergi davalarının sonucu

Yükümlü tarafından acılan davalar kabul kararı çıkması halinde idarece tesis edilen işle bütün soncuları ile birlikte ortadan kalkar. Anayasa açıkça belirtilen idarelerin mahkeme kararlarına uyma zorunluluğu vergi mahkemesi kararları içinde geçerlidir. Vergi mahkemesinin yükümlü lehine verdiği vergilendirme işleminin veya kesilen cezanın iptali, yapılan ödemenin iadesi gibi karalar vergi dairesi tarafından en geç 30 gün içinde yerine getirilmelidir.